• YouTube
  • Facebook
  • Twiter

Newsletter

Transgraniczny monitoring

2020-02-14

Stowarzyszenie Wschodniobrandenburskie przy Centrum Onkologicznym w Bad Saarow w Niemczech oraz Szpital Uniwersytecki im. K. Marcinkowskiego w Zielonej Górze podsumowały działania prowadzone w ramach wspólnego projektu transgranicznego monitoringu leczenia nowotworów złośliwych. W rejestrach klinicznych szpitali realizujących zadania projektu za pomocą narzędzi informatycznych skategoryzowano dane dotyczące leczenia ponad 10 tys. pacjentów. Przy pomocy obliczonych na ich podstawie statystycznych wskaźników jakościowych, można było przygotować analizy odnoszące się do jakości leczenia. Doświadczenia wyniesione z tego projektu są szczególnie cenne wobec zadań, przed którymi stoi polska onkologia – podniesienie jakości leczenia m.in. dzięki wprowadzeniu odpowiednich mierników i rejestrów.

Dobiega końca kolejny projekt będący elementem długoletniej polsko-niemieckiej współpracy partnerskiej, w ramach której od kilku lat realizowanych jest wspólnie wiele cennych inicjatyw związanych z dążeniem do poprawy jakości leczenia onkologii. 20  grudnia 2019 r. polska strona projektu gościła u  siebie partnera z  Niemiec. Podczas międzynarodowego spotkania, które odbyło się w Zielonej Górze uczestnicy projektu podsumowali wyniki kilkuletniej współpracy.
 
Przedsięwzięcie będące przedmiotem tej konferencji jest efektem współdziałania Stowarzyszenia Wschodniobrandenburskiego działającego przy Centrum Onkologicznym w Bad Saarow w Niemczech oraz Szpitala Uniwersyteckiego im. K. Marcinkowskiego w  Zielonej Górze Sp. z o.o.
 
Kooperujący ze sobą partnerzy realizowali różne zadania, które w  perspektywie długofalowej mają przyczynić się do poprawy jakości leczenia pacjentów onkologicznych. Na przełomie lat: 2017–2019 w  ramach ostatniego z  realizowanych wspólnie projektów pod nazwą „Opracowanie i  wprowadzenie transgranicznego trybu współpracy dla zapewnienia wysokiej wyleczalności chorób nowotworowych” dokonano analizy danych pochodzących z  zarejestrowanych zarówno w  Polsce jak i  w  Niemczech terapii onkologicznych. Głównym celem tego projektu jest ocena jakości leczenia pacjentów onkologicznych poprzez interpretacje danych medycznych w  wymiarze ponadregionalnym za pomocą wspólnie zdefiniowanych statystycznych wskaźników jakościowych.
 
W  rejestrach klinicznych prowadzonych w szpitalach realizujących zadania projektu za pomocą narzędzi informatycznych skategoryzowano dane dotyczące leczenia ponad 10 tys. pacjentów. Przy pomocy obliczonych na ich podstawie statystycznych wskaźników jakościowych, można było przygotować transparentne analizy odnoszące się przede wszystkim do jakości leczenia. W  ramach projektu zrealizowano także szereg inicjatyw ukierunkowanych na potrzeby pacjenta onkologicznego. Zarówno w  Polsce, jak i  w  Niemczech powołano po trzy grupy ekspertów medycznych, które analizowały i  porównywały wyniki leczenia najczęstszych chorób nowotworowych kierując się przy tym krajowymi wytycznymi dotyczącymi leczenia, rekomendowanymi przez środowiska naukowe w obu krajach.
 
Istotnym elementem projektu była również organizacja szeregu tematycznych konferencji dla lekarzy specjalistów z  dziedziny onkologii. Kolejnym ważnym aspektem, który udało się zrealizować w  ramach projektu było opracowanie strategii z zakresu profilaktyki nowotworowej w  regionie, która realizowana była przede wszystkim za pomocą badań profilaktycznych oraz poprzez działania z  zakresu promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej realizowane głównie podczas licznych, cieszących się dużą popularnością eventów prozdrowotnych.
 
Wobec prognoz dotyczących zachorowalności na choroby nowotworowe, w  całym świecie wspierane są wszelkie inicjatywy zmierzające do poprawy wyników leczenia pacjentów onkologicznych. Nie dziwi zatem spore zainteresowanie projektem zarówno w  środowisku medycznym, jak i wśród przedstawicieli organizacji pozarządowych, które aktywnie współpracują ze Szpitalem Uniwersyteckim w Zielonej Górze.
 
Jak podkreślają koordynatorzy projektu po stronie polskiej Amadeusz Polak i Krzysztof Krasowski, współpraca z niemieckim partnerem to doskonała okazja do transferu wiedzy między lekarzami z obu krajów, a dla środowisk eksperckich podwalina do dalszego, ekspansywnego dyskursu na temat różnic w  leczeniu chorób nowotworowych w  regionach objętych projektem. Słowa uznania pod adresem uczestników projektu skierował również prezes Zarządu Szpitala Uniwersyteckiego w  Zielonej Górze dr Marek Działoszyński, który życzył wszystkim pracownikom projektu, aby wymiana doświadczeń między partnerami osiągała coraz wyższy poziom oraz miała realny wpływ na efekty leczenia pacjentów. W tym samym tonie wypowiedział się również reprezentujący niemiecką stronę prof. dr hab. n. med. Stefan Koch, który podkreślił, że partnerskie kontakty oraz profesjonalna wymiana informacji i  doświadczeń są dobrym prognostykiem i pokazują, że partnerzy z obu krajów myślą ponad granicami i potrafią wymienić pomysły w sposób kolegialny.
 
Projekt został dofinansowany w  85% w ramach programu współpracy Interreg VA Brandenburgia – Polska 2014–2020.
 
Aleksandra Kita
GPO 6/2019

©2021 Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych

Projekt i wykonanie: Net Partners