Nowotwory

Pomoc socjalna

Wybrany artykuł 2019-11-07

Zasiłek stały, zasiłek pielęgnacyjny

Andrzej Piwowarski – prezes Polskiego Towarzystwa Stomijnego POL-ILKO, mgr pedagogiki społeczno-opiekuńczej, doradca ds. osób niepełnosprawnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – wyjaśnia, komu przyznawany jest zasiłek stały i kto może otrzymać zasiłek pielęgnacyjny.
   Jedną z podstawowych form pomocy pieniężnej z ośrodka pomocy społecznej (OPS) jest zasiłek stały.

   Zasiłek stały dotyczy osób, które nie mają żadnych dochodów lub ich dochody nie przekraczają tzw. kryteriów dochodowych, które obecnie wynoszą odpowiednio:
 
514 zł na osobę wspólnie gospodarującą
634 zł na osobę samotnie gospodarującą
 
Zasiłek stały przysługuje:
1) osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
 
2) pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.
 
   Za całkowicie niezdolną do pracy uznaje się osobę z  umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem ZUS o całkowitej niezdolności do pracy (dawna II grupa inwalidzka). Niestety bywają sytuacje, kiedy osoba mając nawet takie orzeczenie ZUS nie spełnia wszystkich przesłanek, aby otrzymać rentę. Wtedy pozostaje zwrócenie się o przyznanie zasiłku stałego do OPS właściwego dla miejsca zamieszkania.
 
   Maksymalna wysokość zasiłku stałego wynosi 604 zł, natomiast minimalna to 30 zł miesięcznie. Nie przysługuje on jednak w przypadku pobierania renty socjalnej, świadczenia pielęgnacyjnego lub dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka.
 
Ważne
 
   Ośrodek Pomocy Społecznej opłaca składkę na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.
 
Zasiłek pielęgnacyjny
 
   Dodatkowym wsparciem z  tytułu posiadania znacznego stopnia niepełnosprawności jest zasiłek pielęgnacyjny, który wynosi 153 zł i jest także wypłacany przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Jest on wypłacany bez względu na dochody osoby. Ponieważ dochody osoby nie mogą przekraczać wcześniej wymienionych progów dochodowych (514 zł i  634 zł), w  takim przypadku obniża się wysokość zasiłku stałego tak, aby łączne dochody nie były wyższe od tych kwot. Zatem osoba samotnie gospodarująca otrzyma 153 zł zasiłku pielęgnacyjnego (którego nie można obniżyć ani też nie wypłacić, jeśli osoba jest do niego uprawniona) oraz 481 zł zasiłku stałego, co daje w sumie 634 zł.
 
   Zasiłek pielęgnacyjny jest też wypłacany dla osób z  umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, ale pod warunkiem, że niepełnosprawność powstała przed 21 rokiem życia.
 
   Co ważne, wszelkie zmiany dochodów osoby muszą być zgłaszane do Ośrodka Pomocy Społecznej, gdyż wiąże się to z koniecznością ustalenia aktualnych świadczeń. Powyższe informacje znajdują się zawsze w pouczeniu pod decyzją przyznającą świadczenie z OPS, w tym przypadku zasiłku stałego.
 
Uwaga
 
   Ustalone obecnie kryteria dochodowe obowiązują od roku 2015. W myśl ustawy o pomocy społecznej, kryteria te weryfikowane są co 3 lata. Zatem w tym roku można się spodziewać zmiany tych kryteriów. Ostateczne decyzje zapadną w najbliższym czasie. Do 15 maja Rada Ministrów musi przedstawić swoje propozycje, które zostaną poddane opinii przez Radę Dialogu Społecznego, do dnia 15 czerwca. Okres zasiłkowy w pomocy społecznej ustalany jest od października, zatem ewentualne zmiany kryteriów będą obowiązywały od października 2018 r.
 
Podstawa prawna
 
• Ustawa o  pomocy społecznej z  dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 z późn. zm.).

Autor tekstu:

Zobacz wszystkie artykuły tego autora Andrzej Piwowarski Andrzej Piwowarski
Powiązane artykuły
  • Zasiłek celowy Andrzej Piwowarski – prezes Polskiego Towarzystwa Stomijnego POL-ILKO, mgr pedagogiki społeczno-opiekuńczej, doradca ds. osób niepełnosprawnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie pdpowiada na pytania i porusza problemy z zakresu pomocy socjalnej, doradztwa dla osób niepełnosprawnych w tym dotyczących pozyskania pracy czy zmiany zawodu. W tym artykule wyjaśniamy, kto może otrzymać zasiłek celowy.
  • e-wolontariat czyli jak znaleźć wsparcie w walce z chorobą, nie wychodząc z domu.
  • Wolontariat pacjentów dr Małgorzata Adamczak, psycholog, od lat współpracuje z Amazonkami. Autorka poradnika psychologicznego dla Amazonek „Nie jesteś sama”. Prowadzi szkolenia dla Ochotniczek
Pokaż wszystkie
Pomoc socjalna