Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce | Aktualizacja 21.05.2020

Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce | Aktualizacja 21.05.2020

Powrót 2020-05-19

Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce | Aktualizacja 21.05.2020

Koronawirus

Zaktualizowany pakiet informacji związany z obecną sytuacją epidemiologiczną w naszym kraju przygotowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Informacja na temat możliwości skorzystania z e-wizyty.
Zniesiono:
1. zakaz działalności restauracji i gastronomii (1 osoba na 4 m2), zakładów fryzjerskich, kosmetycznych (wyłącznie klienci), kasyn(1 osoba na 10m2) (z wymogami dotyczącymi ilości osób i zasad bezpieczeństwa innych)
2. zakaz działalności w zakresie organizacji konferencji tylko w zakresie organizacji egzaminów, galerii artystycznej, zoo,
3. działalności artystycznych, nagrań w tym prób i przygotowań, nagrań - możliwe bez udziału publiczności
4. zakaz projekcji filmowych na otwartym powietrzu, prowadzenia kin  plenerowych
5. pewne zakazy dotyczące działalności sportowej bez udziału publiczności (ilość osób itp, ) - w tym bez ograniczeń ilościowych co do sportów wodnych i motorowodnych lub rekreacji
6. zakaz wywozu i przywozu zwłok i szczątków ludzkich
7. zakaz samodzielnego poruszania sie osób powyżej 13 roku życia
 
Zmiany:
- informacja o zasadach składania deklaracji POZ, zgodnie komunikatem https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow,7700.html; zaktualizowano podstawę prawną.
- doprecyzowanie informacji na temat udzielania świadczeń w rodzaju rehabilitacja (dostępność do świadczeń, przerwa tylko w przypadku decyzji Sanepidu), na podstawie komunikatu
- aktualizacja informacji o zasiłku dodatkowym opiekuńczym dla dzieci do lat 8, który bedzie przysługiwał tylko do 24.05.2020. Zasiłek dodatkowy opiekuńczy  do 14.06.2020 przysługiwać będzie natomiast rodzicom / opiekunom dzieci niepełnosprawnych oraz dorosłym niepełnosprawnym.
 
"Zgodnie z art. 46 ustawy z 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r., poz. 875), zmieniającym art. 4 i 4a ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, popularnie zwanej ustawą w sprawie COVID-19:
 
a) W przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko, albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19,zasiłek opiekuńczy dodatkowy  na dziecko do ukończenia lat 8 do 24.05.2020. Zasiłek przysługuje również w przypadku decyzji i samodzielnej opiece, jesli placówka zostanie otwarta.
b)  W przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko, albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19, bądź w przypadku zamknięcia szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, ośrodka wsparcia, warsztatu terapii zajęciowej lub innej placówki pobytu dziennego o podobnym charakterze z powodu COVID-19, do których uczęszcza dorosła osoba niepełnosprawna
zasiłek opiekuńczy dodatkowy w przypadku opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, dorosłą osobą niepełnosprawną – do 14.06.2020. Okres pobierania zasiłku wynika z rozporządzenia RM z 14.05.2020 w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz.U. 2020 856). Zasiłek taki od 25.05. będzie przysługiwał  także w przypadku otwarcia tych placówek i decyzji o samodzielnej opiece.
Prawo do zasiłku osobom zwolnionym z wykonywania pracy,  funkcjonariuszom zwolnionym od pełnienia służby i rolnikom z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki."
- ilość osób w kulcie religijnym na 1 na 10 m2 (było 1 na 15 m2), a w budynku mniejszym niz 50 m2 (było 75 m2) - 5 osób oprócz osoby sprawujących kult religijny
- ilość osób  w dopuszczonych obiektach sportowych: nie więcej niż 14 osób i 2 trenerów (było 6 osób i 1 trener)
- ilość osób w urzędach administracji publicznej lub jednostkach organizacyjnych wykonujących zadania o charakterze publicznym - w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być więcej niż 1 osoby na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesanta – od 25.05
- ilość osób w komunikacji publicznej (miejska, metro, tramwaje) a także samochody powyżej 9 osób łącznie z kierowcą: nie więcej osób niż połowa miejsc siedzących albo 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, przy jednoczesnym pozostawieniu co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych,
- spotkania, zgromadzenia są dozwolone również w związku z działalnością organizacji pozarządowych oraz organizacją i przeprowadzaniem egzaminów określonych w przepisach odrębnych (było tylko czynności zawodowe, zadania służbowe, pozarolnicza działalność gospodarcza, prowadzenie działalności rolniczej lub prace w gospodarstwie rolnym)
- odkrycie twarzy i nosa możliwe jest również w przypadku spożywania posiłków lub napojów w lokalu, ogródku gastronomicznym, wydzielonej strefie gastronomicznej
 
Nowe zasady:
1. z obowiązku odbywania kwarantanny po przekroczeniu granicy wewnętrznej RP zwolniono:
- osoby wykonujące czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w RP lub państwach UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez osoby wykonujące te czynności w tych państwach.  Osoby ww. poddane kwarantannie przed 16.05 kontynuują kwarantannę. Nie ma ograniczenia dotyczącego zawodów medycznych i pomocy społecznej.
- kierowców wykonujących przewóz drogowy pojazdami samochodowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą w zarobkowym międzynarodowym transporcie drogowym osób
- dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym w RP lub w państwie sąsiadującym wraz z opiekunem, także opiekunów dzieci uczniów
2. dopuszczono możliwość spotkań 2 osób które nie są osobami najbliższymi. Z uzasadnienia do rozporządzenia: "Obecne brzmienie przepisu § 14 ust. 1 pkt 2 obowiązującego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ogra­niczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz jego literalna wykładnia prowadzą do wniosku, że zakazane są wszystkie spotkania z wyłączeniem osób wskazanych w art. 115 § 11 Kodeksu karnego. Tym samym wyłączona została możliwość spotkań np. par czy narzeczonych, w przypadku gdy osoby te nie zamieszkują razem, ponieważ nie spełniają one kryteriów wskazanych w orzecznictwie jako niezbędne do pozostawania we wspólnym pożyciu. Brzmienie przepisu uniemożliwia również korzystanie z pomocy bliskich czy wolontariuszy osobom samotnym i niesamodzielnym. Wydaje się zatem, że dobrym rozwiązaniem byłoby wskazanie w § 13 projektowanego rozporządzenia, że zakaz dotyczy spotkań powyżej 2 osób."
3. ilość osób w samochodach przeznaczonych dla 7-9 osób (łącznie z kierowca) przekraczających granice RP w zarobkowym transporcie osób - połowa miejsc siedzących
4. ilość osób na statkach pasażerskich  w żegludze krajowej lub śródlądowej- nie więcej niż połowa dopuszczalnej liczby pasażerów
5. zwolniono z obowiązku zakrywania twarzy kierującego statkiem pasażerskim żeglugi krajowej lub śródlądowej
6. Uzupełnianie lub poprawianie danych w systemie informatycznym osób podlegających kwarantannie realizowane jest przez podmioty uprawnione do dostępu do tych danych  oraz Straż Graniczną - w zakresie danych, które przekazują do systemu lub do których nadano dostęp w tym systemie. Podmioty te to: PIS, NFZ, ZUS, KRUS, NIZP-PZH, NIK S. Wyszynskiego, wojewodowie, Policja, CBA, Państwowa Straż Pożarna, SWDPRM, Poczta Polska, minister ds. informatyzacji.

 

PRZYDATNE PLIKI:
 
Pozostałe wydarzenia