• YouTube
 • Facebook
 • Twiter

Newsletter

Zgoda RODO

Regulamin

2021-03-01

Nota Prawna

Fundacja Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych, ul. Ciołka 10/112, 01-402 Warszawa, KRS: 0000333981, NIP: 5252459491, REGON: 141943761, telefon: 22 428 36 31, e-mail: info@pkopo.pl

Regulamin strony

Wprowadzenie

Niniejsza witryna jest obsługiwana przez Fundację Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych z siedzibą w Warszawie (01-402), ul. Ciołka 10/112.

Administratorem Pana/i danych osobowych jest Fundacja Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych z siedzibą w Warszawie przy ul. Ciołka 10/112, 01-402 Warszawa; KRS: 0000333981, NIP: 5252459491 zwana dalej: „Administratorem”. Z Administratorem danych można skontaktować się poprzez adres email info@pkopo.pl telefonicznie pod numerem 22 428 36 31 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Nota Prawna

Niniejsza strona internetowa jest obsługiwana przez Fundację Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych. Fundacja posiada wszelkie prawa do niniejszej strony internetowej lub z niej wynikające.

Fundacja Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych może wprowadzać modyfikacje na tej stronie internetowej lub w dowolnym momencie zakończyć, w całości lub częściowo, jej działanie bez uprzedniego powiadomienia, według własnego uznania i bez ponoszenia za to odpowiedzialności. Ponadto Fundacja Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych, nie jest zobowiązana do aktualizowania treści niniejszej strony internetowej. O ile nie określono inaczej, wszystkie informacje, dokumenty i prezentacje publikowane na naszej stronie internetowej są wyłączną własnością Fundacji. O ile Fundacja nie wyraziła na to pisemnej zgody, nie jest dozwolone importowanie opublikowanych i chronionych prawem autorskim treści z naszej strony internetowej do innych programów lub witryn ani wykorzystywanie tych treści w żaden inny sposób.

Niniejsza strona internetowa została opracowana zgodnie z prawem polskim. Informacje zamieszczone na stronie internetowej przeznaczone są dla użytkowników z Polski.

Wymagania strony

Korzystanie ze strony wymaga posiadania sprawnych technicznie urządzeń umożliwiających połączenie z internetem i dostęp do umieszczonych w internecie treści, dostępu do internetu oraz spełnienia następujących minimalnych warunków technicznych przez system komputerowy stosowany przez użytkownika:

 • a) posiadanie przeglądarki internetowej;
 • b) niektóre funkcje strony internetowej mogą również wymagać włączonej obsługi cookies, JavaScript lub Flash.

Zastrzegamy, że minimalne warunki techniczne potrzebne do korzystania ze strony mogą ulec zmianie.

Ryzyko związane z użytkowaniem strony

Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem (np. możliwością otrzymywania spamu, narażenia na szkodliwe i niechciane oprogramowanie spyware, malware, wirusy, możliwość narażenia na tzw. cracking i phishing (pozyskiwanie poufnych informacji) oraz tzw. sniffing (przechwytywanie poufnych informacji), zagrożenia związane z piractwem). Fundacja Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych podejmuje środki zmierzające do zminimalizowanie tego ryzyka, w szczególności zabezpieczenia serwerów, połączeń i niniejszej strony. Niemniej jednak nie jest możliwe całkowite wyeliminowanie niebezpieczeństwa.

Zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym

Użytkownik zobowiązuje się nie angażować ani nie pomagać bądź zachęcać innych do angażowania się w przekazywanie, przesyłanie, wysyłanie pocztą lub mailem lub udostępnianie w inny sposób na stronie treści:

 • a) które są niezgodne z prawem, szkodliwe, zawierają groźby, są obraźliwe, napastujące, niedozwolone, szkalujące, wulgarne, obsceniczne, pornograficzne, oszczercze, godzące w prywatność innych osób, nawołujące do nienawiści, w tym rasowej lub etnicznej, lub w inny sposób niedopuszczalne;
 • b) wobec których użytkownikowi nie przysługuje prawo do ich udostępniania, zgodnie z przepisami prawa lub na podstawie stosunku umownego;
 • c) o których użytkownik wie, że są nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd.

Dane osobowe

Fundacja Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych dba szczególnie o zagwarantowanie ochrony danych osobowych użytkownika. Informacje na temat wykorzystywania danych osobowych można znaleźć w Polityce prywatności zamieszczonej na niniejszej stronie internetowej.

Administratorem Pana/i danych osobowych jest Prezes Zarządu Fundacji Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych z siedzibą w Warszawie przy ul. Pięknej 28/34 lok. 53, 00-547 Warszawa; KRS: 0000333981, NIP: 5252459491 zwana dalej: „Administratorem”. Z Administratorem danych można skontaktować się poprzez adres email info@pkopo.pl telefonicznie pod numerem 22 428 36 31 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

 • 1. Administrator zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia oraz Ustawy o ochronie danych osobowych, a w szczególności prawo do:
  • a) dostępu do treści swoich danych osobowych – otrzymania potwierdzenia czy Twoje dane są przetwarzane przez Administratora i w jaki sposób,
  • b) prostowania swoich danych osobowych, jeżeli są nieaktualne lub niedokładne, a także uzupełnienia gdy są niekompletne,
  • c) usunięcia swoich danych osobowych,
  • d) przenoszenia danych,
  • e) ograniczenia przetwarzania,
  • f) wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych,
  • g) w przypadku, gdy przetwarzanie następować będzie na podstawie Twojej zgody, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W tym celu skontaktuj się z Fundacją lub Inspektorem ochrony danych osobowych,
  • h) wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli sposób w jaki przetwarzane są Twoje dane osobowe narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
 • 2. W celu realizacji powyższych uprawnień Użytkownik powinien wysłać swoją skontaktować się z Administratorem lub Inspektorem ochrony danych Osobowych.
 • 3. Podczas korzystania z Serwisu system wykorzystywany przez Administratora automatycznie pobiera adres IP, który zapisywany jest w dziennikach logowania. Adresy IP są gromadzone wyłącznie w celach statystycznych i są anonimowe.

Odpowiedzialność za treść

 • 1. Administrator dokłada wszelkich starań, by informacje umieszczone na stronie internetowej Serwisu były poprawne oraz aktualizowane na bieżąco.
 • 2. Z uwagi na ograniczenia techniczne Administrator nie udziela gwarancji za prawidłowość, aktualność i stałą dostępność Serwisu.
 • 3. Administrator jest odpowiedzialny jedynie za treści zamieszczone w Serwisie.
 • 4. Wiążące informacje, zalecenia lub porady Administrator przekazuje za pośrednictwem komunikacji indywidualnej.
 • 5. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany treści zamieszczonych w Serwisie, jego uzupełniania, modyfikowania, a nawet całkowitego usunięcia zamieszczonych informacji.
 • 6. W Serwisie mogą zostać zamieszczone linki do adresów internetowych innych podmiotów. Administrator nie odpowiada za treści zamieszczone pod tymi adresami.

Reklamacje

Reklamacje związane ze stroną i inne kwestie dotyczące strony prosimy przesyłać na następujący adres: Fundacja Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych ul. Piękna 28/34 lok. 53, 00-547 Warszawa, lub na następujący adres e-mail: info@pkopo.pl. Dla celów ułatwienia nam rozpatrzenia reklamacji bardzo pomocne mogą okazać się następujące informacje: adres korespondencyjny lub inne dane kontaktowe oraz opis problemu, który Państwo napotkaliście w związku z korzystaniem ze strony oraz Państwa żądania z tym związane. Odpowiedzi na reklamację udzielimy w ciągu 30 dni na podane przez użytkownika dane kontaktowe.

Newsletter

 • 1. Newsletter czasopisma Fundacji Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych– “Głos Pacjenta” jest bezpłatną usługą, polegającą na przesyłaniu drogą elektroniczną do subskrybujących go Użytkowników informacji o bieżących treściach czasopisma. Newsletter jest przesyłany w formie wiadomości e-mail, na podany przez Użytkownika adres e-mail.
 • 2. Aby zasubskrybować newsletter, należy wypełnić formularz dostępny na stronie www.glospacjenta.pl oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych. Następnie Użytkownik powinien dokonać potwierdzenia zapisu poprzez kliknięcie w link przesłany na adres e-mail.
 • 3. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie w link ,,Zrezygnuj z subskrypcji”, zamieszczony w wiadomości e-mail, w której został wysłany newsletter. Dane Użytkownika zostaną automatycznie usunięte z listy subskrybentów newslettera.
 • 4. W celu rezygnacji z otrzymywania newslettera Użytkownik może skontaktować się również z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.
 • 5. Dane Użytkownika zostaną usunięte z listy subskrybentów newslettera, w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.

» powrót

©2022 Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych

Projekt i wykonanie: Net Partners