• YouTube
  • Facebook
  • Twiter

Newsletter

Zgoda RODO

Dofinansowanie zakupu i napraw protez

2019-11-08

W dzisiejszym artykule Andrzej Piwowarski, prezes Polskiego Towarzystwa Stomijnego POL-ILKO, mgr pedagogiki społeczno-opiekuńczej przedstawia możliwości dofinansowań do zakupu protez i kosztów ich utrzymania.

   Ze środków publicznych mamy dwa źródła finansowania zakupu protez i ich naprawy – Narodowy Fundusz Zdrowia (dalej NFZ) oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (dalej PFRON).
 
Protezy podstawowe na poziomie 1 i 2 dofinansowane są z NFZ, natomiast do tych bardziej złożonych i skomplikowanych (mechaniczne i bioelektryczne), ale przyjaznych dla człowieka, na poziomie 3 i 4 dopłaca PFRON.
 
   Ponadto do protez dofinansowanych ze środków NFZ osoba niepełnosprawna prawnie (tzn. posiadająca orzeczenie o  niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub rencista) może także otrzymać dofinansowanie ze środków PFRON na szczeblu powiatowym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR), Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS), Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (MOPR) lub w  miastach na prawach powiatu.
 
   Mamy też możliwości starania się o wsparcie z środków prywatnych poprzez organizacje pozarządowe (stowarzyszenia i fundacje, czy też organizacje kościelne lub związki wyznaniowe). Tutaj zasady pomocy są szczegółowo opisywane przez te podmioty. Zaprezentuję jedną z  nich – Fundację Jaśka Meli „Poza Horyzonty”, która jest typowo nastawiona na pomoc bezpośrednią osobom po urazach, amputacjach kończyn.
 
Dofinansowanie ze środków NFZ
 
   W ramach środków z NFZ, każdy pacjent ma prawo do skorzystania z tzw. zaopatrzenia w  wyroby medyczne, do których należą protezy. Najpierw jednak trzeba uzyskać zlecenie na te wyroby. Po zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne należy zgłosić się do osoby uprawnionej, o której mowa w art. 2 pkt 14 ustawy o refundacji, na zasadach określonych w tej ustawie, tj. najczęściej lekarza specjalisty, lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, uprawnionej pielęgniarki. W przypadku protezy jest to lekarz ortopeda.
 
   Pacjentom przysługuje refundacja różnych wyrobów medycznych. Są to np. różnego rodzaju protezy, aparaty i  ortezy ortopedyczne, wózki inwalidzkie, laski i kule, balkoniki, obuwie ortopedyczne, zestawy infuzyjne do osobistych pomp insulinowych pieluchomajtki, cewniki czy sprzęt stomijny (pełny wykaz refundowanych wyrobów medycznych określa załącznik do rozporządzenia).
 
Wykaz NFZ określa rodzaj wyrobu medycznego, jego czas użytkowania, kwotę limitu oraz procent dofinansowania ze środków NFZ, a także udział własny pacjenta, kryteria przyznawania czyli wskazania medyczne, a w niektórych przypadkach również limit cen napraw.
 
   Aktualnie katalog wyrobów medycznych obejmuje 136 pozycji. Same protezy kończyn dolnych i górnych stanowią 27 pozycji. Gorsety i ortezy to w sumie 36 pozycji. Zlecenie ważne jest bezterminowo z wyjątkiem zaopatrzenia comiesięcznego.
 
   Zlecenie na zaopatrzenie comiesięczne może być wystawione na okres nie dłuższy niż trzy kolejne miesiące i może zostać zrealizowane wyłącznie w miesiącach, na które zostało wystawione, z wyłączeniem miesięcy, które upłynęły.
 
Przykładowe limity na protezy kończyn:
 
   Protezy kończyn dolnych wykonywane na zamówienie, po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku lub niedorozwoju w obrębie podudzi:
 
B4 proteza tymczasowa podudzia, limit 900 zł, wkład pacjenta 0%, jednorazowo, limit cen napraw 0 zł
B5 Proteza ostateczna skorupowa podudzia z tuleją udową i połączeniem w obrębie stawu kolanowego, limit 2800 zł, wkład pacjenta 0%, raz na 3 lata, limit cen napraw 840 zł Protezy kończy górnych wykonywanych na zamówienie, w  przypadku wrodzonego niedorozwoju lub braku ramienia:
G24 proteza kosmetyczna w  obrębie ramienia, limit 2400 zł, wkład pacjenta 0%, raz na 3 lata, limit ceny napraw 720 zł
G25 Proteza robocza z  końcówką roboczą w  obrębie ramienia, limit 4000 zł, wkład pacjenta 0%, raz na 3 lata, limit napraw 1200 zł.
 
Dofinansowanie ze środków PFRON

Najważniejsze informacje:
• konieczność posiadania aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
• katalog przedmiotów obejmuje tylko wyroby znajdujące się w wykazie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Rozporządzenie MZ z dnia 29 maja 2017. Dz. U. 2017 poz. 1061 z późn. zm.),
• obowiązuje kryterium dochodowe, tj. średni miesięczny dochód osoby obliczony zgodnie z rozporządzeniem (Dz. U. z 2015 r., poz. 926) nie przekracza 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej lub 50% - na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym (obecnie przeciętne wynagrodzenie w II kwartale 2018 r. wynosi 4521,08 zł (M.P.2018.764). Wysokość przeciętnego wynagrodzenia aktualizowana jest co trzy miesiące poprzez komunikat Prezes GUS. Wysokość dofinansowania wynosi:
• do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny, jeżeli taki udział jest wymagany przez przepisy,
• do 150% sumy kwoty limitu, o którym mowa powyżej, wyznaczonego przez NFZ oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.

 Termin składania wniosków cały czas, do wyczerpania środków w danym roku. Samorządy powiatowe mogą określać dodatkowe kryteria oraz wzory wniosków i załączników.

Fundacja Jaśka Meli „Poza Horyzonty”

Najważniejszą częścią działalności Fundacji Jaśka Meli „Poza Horyzonty” jest bezpośrednia pomoc podopiecznym. Co miesiąc opłacane są faktury za fizjoterapię czy pomoc psychologiczną. Fundacja dofinansowuje zakupy protez kończyn dolnych i górnych oraz modyfikację i naprawę zaopatrzenia ortopedycznego. W szczególnych przypadkach finansowany jest zakup leków, a także innych niż protezy kończyn rodzaje zaopatrzenia dla osób po amputacjach, np. wózki inwalidzkie lub specjalistyczny sprzęt do rehabilitacji.


Wnioski o pomoc w zakresie finansowania protez lub rehabilitacji można kierować wyłącznie drogą listowną na adres biura Fundacji w Krakowie:
ul. Augustiańska 4/3, 31-064 Kraków, z dopiskiem POMOC

Strony internetowe:
www.nfz.gov.pl
www.pfron.org.pl
www.isap.sejm.gov.pl
www.niepelnosprawni.gov.pl
www.pozahoryzonty.org

Podstawa prawna
• Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2018, Poz. 511).
• Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. 2011 nr 122 poz. 696 z późn. zm.).
• Rozporządzenie MZ z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. 2017 poz. 1061 z późn. zm.).
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 926).
GPO 4/2018, GPO 5/2018

Autor tekstu:

» powrót

©2024 Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych

Projekt i wykonanie: Net Partners