• YouTube
  • Facebook
  • Twiter

Newsletter

Zgoda RODO

Lista bez finansowania w RDTL

2021-12-27

Na stronie resortu zdrowia ukazał się „Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie produktów leczniczych niepodlegających finansowaniu w ramach procedury ratunkowego dostępu do technologii lekowych.’’

Na podstawie art. 47f ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.), w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1875), Minister Zdrowia ogłasza listę produktów leczniczych niepodlegających finansowaniu ze środków publicznych w ramach procedury ratunkowego dostępu do technologii lekowych obowiązującą od dnia 14 grudnia 2021 r.

W wykazie znalazły się następujące leki onkologiczne, które nie znalazły się w finansowaniu RDTL w następujących wskazaniach:

- Afinitor (Everolimus) - Leczenie chorych na zaawansowanego raka piersi z wykorzystaniem everolimusu (ICD- 10: C50)

- Afinitor (Everolimus) - Leczenie chorych na zaawansowanego raka piersi z wykorzystaniem everolimusu (ICD-10: C50)

- Avastin (Bevacizumab) - Leczenie raka wątrobowokomórkowego (ICD-10: C22), uwagi: terapia w skojarzeniu z atezolizumabem (Tecentriq)

- Calquence (Acalabrutinib) - Przewlekła białaczka limfocytowa (ICD-10: C91.1), uwagi: w ramach I linii leczenia w populacji pacjentów z wysokim ryzykiem genetycznym progresji

- Erleada (Apalutamidum) – Leczenie zaawansowanego raka gruczołu krokowego (ICD- 10: C61)

- Erlotinib Krka (Erlotinibi hydrochloridum) – Leczenie nie drobnokomórkowego lub drobnokomórkowego raka płuca (ICD-10: C34)

- Erlotinib Mylan (Erlotinibum) – Leczenie niedrobnokomórkowego lub drobnokomórkowego raka płuca (ICD-10: C34)

- Erlotinib Vipharm (Erlotinibum) – Leczenie niedrobnokomórkowego lub drobnokomórkowego raka płuca (ICD-10: C34)

- Halaven (Eribulinum) – Tłuszczakomięsak (ICD-10: C48)

- Imfinzi (Durvalumabum) – Leczenie drobnokomórkowego oraz nie drobnokomórkowego raka płuca (ICD-10: C34)

- Jevtana (Cabazitaxel) - Rak gruczołu krkowego (ICD-10: C61), uwagi: nowotwór oporny na kastrację

- Kadcyla (Trastuzumab emtansine) - Pooperacyjne leczenie raka piersi koniugatem trastuzumab emtanzyna (ICD-10 C50), uwagi: w ramach leczenia
adjuwantowego

- Keytruda (Pembrolizumabum) - Leczenie raka urotelialnego (ICD -10 C65,C66, C67, C68)

- Kymriah (Tisagenlecleucel) – Leczenie tisagenlecleucelem chloniaka rozlanego z dużych komórek B (ICD-10: C83, C85)

- Lenvima (Lenvatinib) – Leczenie zaawansowanego raka tarczycy opornego na leczenie jodem radioaktywnym (ICD-10: C73)

- Lonquex (Lipegfilgrastimum) - Skrócenie czasu trwania neutropenii z gorączką lub zmniejszenie częstości występowania neutopenii z gorączką, uwagi: u pacjentów z nowotworami złośliwymi (za wyjątkiem przewlekłej białaczki szpikowej i zespołów mielodysplastycznych poddawanych chemioterapii cytotoksycznej o odstępach czasu pomiędzy cyklami nie krótszych niż 14 dni

- Lutathera (Lutetium (177-Lu) oxodotreotidi) - Leczenie radioizotopowe dobrze zróżnicowanego guza neuroendokrynnego przewodu pokarmowego wywodzącego się ze środkowego odcinka prajelita (MIDGUT)

- Lutathera (Lutetium (177-Lu) oxodotreotidi) - Leczenie radioizotopowe dobrze zróżnicowanego guza neuroendokrynnego trzustki (ICD-10: C25.4)

- Mekinist (Trametinibum) – Niedrobnokomórkowy rak płuca (ICD-10: C34), uwagi: I linia leczenia, terapia skojarzona z dabrafenibem (Tafinlar)

- Mekinist (Trametinibum) – Niedrobnokomórkowy rak płuca (ICD-10: C34), uwagi: I linia leczenia, terapia skojarzona z dabrafenibem (Tafinlar)

- Mylotarg (Gemtuzumab ozogamycinum) - Ostra białaczka szpikowa (ICD-10: C92.0), uwagi: W populacji pacjentów pediatrycznych > 15 r.ż ze wznową choroby (osoby z nawrotem choroby między 15 a 18 r. ż.

- Nerlynx (Neratinibum) - Rak piersi (ICD-10: C50), uwagi: leczenie adjuwantowe

- Onivyde (Irinotecani hydrochloridum trihydricum) - Rak trzustki w stadium uogólnienia (ICD-10: C25.0, C25.1, C25.2, C25.3, C25.7, C25.8, C25.9)

- Opdivo (Nivolumabum) - Rak urotelialny (ICD-10: C65, C66, C67)

- Opdivo (Nivolumabum) - Rak nerki (ICD-10: C64), uwagi: w ramach III linii leczenia systemowego

- Opdivo (Nivolumabum) - Niedrobnokomórkowy rak płuca (ICD-10: C34), uwagi: w skojarzeniu z ipilimumabem (Yervoy) oraz chemioterapią

- Perjeta (Pertzumebum) - Pooperacyjne leczenie raka piersi pertuzumabem i trastuzumabem (ICD-10 C50)

- Piqray (Alpelisibum) - Leczenie chorych na raka piersi (ID-10: C50), uwagi: erapia skojarzona z fulwestrantem, u pacjentów po progresji lub nawrocie w trakcie lub po zakończeniu leczenia hormonalnego z zastosowaniem inhibitora aromatazy

- Posaconazole Zentiva (Posaconazolum) - zapobieganie inwazyjnym zakażeniom grzybiczym u pacjentów po przeszczepieniu szpiku (HSCT), którzy otrzymują duże dawki leków immunosupresyjnych z powodu choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi i u których jest duże ryzyko  rozwoju inwazyjnych zakażeń grzybiczych

- Reblozyl (Luspaterceptum) - Leczenie dorosłych pacjentów z niedokrwistością zależną od transfuzji z powodu zespołów mielodysplastycznych o ryzyku bardzo niskim, niskim i pośrednim z obecnością pierścieniowatych syderoblastów, u których wystąpiła niedostateczna odpowiedź na leczenie erytropoetyną, lub którzy nie kwalifikują się do takiego leczenia (ICD-10 D46.1

- Revlimid (Lenalidomidum) - Szpiczak plazmocytowy (ICD-10: C90.0), uwagi: przy braku wcześniejszego leczenia

- Rozlytrek (Entrectinibum) – Leczenie nie drobnokomórkowego raka płuca (ICD-10: C34), uwagi: z potwierdzoną obecnością rearanżacji w genie ROS1

- Sarclisa (Izatuximab) - Szpiczak plazmocytowy (ICD-10: C90.0, uwagi: w przypadku choroby opornej i nawrotowej; terapia skojarzona z pomalidomidem i deksametazonem

- Tafinlar (Dabrafenib) – Niedrobnokomórkowy rak płuca (ICD-10: C34), uwagi: I linia leczenia, skojarzenie z trametynibem (Mekinist)

- Tecentriq (Atezolizumabum) - Leczenie raka wątrobowokomórkowego (ICD-10: C22.0, uwagi: terapia skojarzona z bewacyzumabem (Avastin)

- Xgeva (Denosumabum) - Guz olbrzymiokomórkowy kości (ICD-10: D48.0)

- Xospata (Gilteritinibi fumaras) - Leczenie nawrotowej ostrej białaczki szpikowej gilterytynibem (ICD-10: C92.0

- Yervoy (Ipilimumabum) – Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca (ICD-10: C34), uwagi: terapia skojarzona z niwolumabem (Opdivo)

- Yervoy (Czerniak skóry lub błon śluzowych (ICD-10: C43)) - dotyczy II linii leczenia choroby w III lub IV stopniu zaawansowania; leczenie w monoterapii

- Yescarta (Axicabtagene ciloleuce) - Chłoniaki z dużych komórek B (ICD-10: C83, C85)

- Zejula (Niraparib) - Leczenie podtrzymujące niraparybem chorych na zaawansowanego raka jajnika, raka jajowodu lub pierwotnego raka otrzewnej (ICD-10: C56, C57, C48)

- Zejula (Niraparib) - Rak jajnika, jajowodu lub otrzewnej (ICD-10: C56, C57, C48, uwagi: po co najmniej dwóch liniach leczenia schematami zawierającymi pochodne platyny, z obiektywną odpowiedzią na leczenie po ostatnim schemacie leczenia; niezależnie od statusu mutacji BRCA1/2

Jednocześnie minister zdrowia informuje, że pacjenci, którzy rozpoczęli leczenie produktem leczniczym niepodlegającym finansowaniu w ramach procedury ratunkowego dostępu do technologii lekowych przed wpisaniem leku na właściwy wykaz, mają prawo do kontynuacji leczenia pod warunkiem udowodnienia skuteczności dotychczasowego leczenia. Informacja o zamiarze kontynuacji leczenia powinna zostać przekazana przez świadczeniodawcę do właściwego lokalnego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.

Należy zwrócić uwagę, że lista produktów leczniczych niepodlegających finansowaniu ze środków publicznych w ramach procedury ratunkowego dostępu do technologii lekowych obowiązującą od dnia 14 grudnia 2021 r. dotyczy wszystkich leków, które znalazły się na tej liście od początku jej istnienia. Nie usunięto z niej leków, które znalazły się międzyczasie w innych programach lekowych, np. Niraparib.

Link do komunikatu: https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-ministra-zdrowia-w-sprawie-produktow-leczniczych-niepodlegajacych-finansowaniu-w-ramach-procedury-ratunkowego-dostepu-do-technologii-lekowych5

 

Źródło : MZ

 

©2022 Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych

Projekt i wykonanie: Net Partners